Integritets­policy

Denna förklaring innehåller information som förutsätts enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679), artikel 13 och 14, gällande de personuppgifter vi hanterar i anslutning till vår kaasulaite.fiwebbtjänst (nedan ”Tjänsten”).  

 

Registeransvarig 

 

Kaasulaite Lennart Wikström Oy

FO-nummer: 1769786-0 

Adress: Särkiniementie 5 C 53 

Hemort: Helsingfors 

 

Kontaktperson i dataskyddsfrågor: 

Lennart Wikström
Adress: Särkiniementie 5 C 53

E-post: lennart.wikstrom@kaasulaite.fi

 

Registrerade 

 

Denna förklaring gäller personuppgifter som vi hanterar och som rör användare av Tjänsten och/eller företagsanvändares kontaktpersoner samt andra personer vars personuppgifter måste hanteras för att Tjänsten ska kunna erbjudas och mottas. 

 

Ändamålen med uppgiftshanteringen 

 

Personuppgifterna hanteras främst för att tillhandahålla Tjänsten samt för att sköta och underhålla kundrelationen. Uppgifterna kan även användas för att följa med och utreda felanvändning samt för planering och utveckling av den registeransvariges affärsverksamhet och tjänster. Inom de gränser lagen tillåter kan vi hantera personuppgifter även i marknadsföringssyfte.  

 

Hanteringens rättsliga grunder 

 

Hanteringen av personuppgifter som beskrivs i denna förklaring gäller i huvudsak upprätthållandet av vår webbplats-tjänst och grundar sig på vårt berättigade intresse att hantera personuppgifter för att tillhandahålla Tjänsten samt utöva och utveckla vår affärsverksamhet. I fråga om enskilda uppgifter kan hanteringen också grunda sig på ditt samtycke eller vår lagstadgade plikt att hantera dina personuppgifter exempelvis för beskattnings– eller bokföringssyften. 

 

Uppgifter som hanteras 

 

Vi hanterar följande uppgifter som rör användarna:  

  • användarens eller kontaktpersonens namn, e-postadress, andra kontaktuppgifter och andra uppgifter användaren själv gett samt användarens IP-adress. 
  • användnings- och avtalshistoria, inklusive uppgifter om bl.a. reserveringar, beställningar, eventuell respons, kontakter, fakturering och indrivning. 
  • teknisk information om användningen, såsom blädder- och sökuppgifter (t.ex. uppgifter som kakorna samlat in) 
  • uppgifter om kundinformation, marknadsföring och annan kommunikation (även förbud mot och samtycke till direkt marknadsföring) 

 

Utlämnande av uppgifter 

 

Kundservice i Tjänsten kan kräva utlämnande av personuppgifter till tredje parter som hanterar uppgifterna självständigt för att genomföra en beställning eller reservering samt för eventuella andra syften de meddelat separat. 

 

Våra underleverantörer och tjänstleverantörer kan också använda dina uppgifter om detta är nödvändigt för att tillhandahålla Tjänsten. Uppgifter kan dessutom lämnas ut till våra tjänstleverantörer för databehandling, ekonomiförvaltning och andra företagstjänster samt till behöriga myndigheter eller andra tredje parter om vi anser att det är nödvändigt enligt gällande lag eller förordning eller för att utnyttja eller försvara våra lagliga rättigheter eller skydda vilken som helst persons livsviktiga intressen.  

 

Den registeransvarige har i allmänhet inte behov av att överföra dina uppgifter utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för att tillhandahålla Tjänsten. I enskilda fall kan dina uppgifter emellertid inom lagstadgade gränser överföras utanför EU eller EES enligt ditt samtycke eller på grund av ett behov att överföra uppgifterna för att kunna följa ett avtal vi gjort med dig eller ett avtal som är till din fördel eller i andra situationer där tillämplig lag tillåter det. 

 

Förvaring av uppgifter 

 

Personuppgifterna förvaras endast så länge som vi har ett motiverat behov till det enligt ovannämnda ändamål. 

 

Vi bedömer regelbundet dessa behov i relation till personuppgifterna vi förvarar och i den mån vi bedömer att behovet inte längre finns raderar vi uppgifterna ur vårt system eller gör dem namnlösa eller, om detta inte är möjligt (till exempel om uppgifterna är lagrade i arkiv med säkerhetskopior), förvarar dem säkert och förhindrar ytterligare hantering av dem tills uppgifterna kan raderas.  

 

Personuppgifter som har att göra med kundrelationen förvarar vi i regel endast så länge den aktiva kundrelationen varar och en rimlig tid därefter för att svara på eventuella frågor och kontakter som rör kundrelationen. Till den del uppgifterna omfattas av förvaringsplikt på grund av lagstiftning som rör exempelvis bokföring eller beskattning sparas de i alla fall den minimitid som plikten förutsätter. 

 

Skydd av uppgifterna 

 

Tillgången till uppgifterna är begränsad till endast den registeransvariges personal och tjänstleverantörer som har rätt till dem. Den registeransvarige använder adekvata tekniska och organisatoriska metoder för att skydda uppgifterna mot orättmätig åtkomst, ändring, utlämnande och radering samt annan orättmätig hantering. Den registeransvarige förutsätter att alla tjänstleverantörer som den registeransvarige använder tillämpar sekretess, korrekt dataskydd samt dataskyddslagstiftningens krav och principer. 

 

Den registrerades rättigheter 

 

Enligt den tillämpliga dataskyddslagstiftningen har du som registrerad följande rättigheter: 

  • Rätt att få bekräftelse av oss på om vi hanterar personuppgifter som rör dig och, om vi gör det, rätt att få veta vilka personuppgifter vi hanterar. 
  • Rätt att be oss korrigera uppgifter som rör dig samt i vissa fall rätt att kräva att dina personuppgifter raderas, att hanteringen begränsas eller att vi inte hanterar uppgifter alls. 
  • Rätt att förbjuda att vi skickar direkta marknadsföringsmeddelanden åt dig.  
  • Till den del personuppgiftshanteringen grundar sig på samtycke, rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till att hantera personuppgifterna.  

 

Du kan utnyttja dina rättigheter genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns i denna förklaring.  

 

Uppdatering av policyn 

 

Vi kan tidvis uppdatera denna policy på grund av ändringar i lagstiftningen eller i vår affärsverksamhet. Vi strävar till att informera de registrerade om uppdateringarna på ett sätt som är lämpligt med tanke på uppdateringarnas betydelse. 

 

Kakor 

 

Vi använder kakor (cookies) i Tjänsten för att möjliggöra och underlätta användningen. En kaka är en liten textfil som sparas på användarens webbläsare. Kakorna hjälper oss göra Tjänsten smidigare. Du kan hindra användningen av kakor i din webbläsares inställningar. Observera dock att Tjänsten då kanske inte fungerar på det avsedda sättet. Särkiniementie 5 C 53 Särkiniementie 5 C 53

Verkkosivumme käyttää evästeitä saadaksesi parhaan käyttökokemuksen. Jatkaessasi sivuston käyttöä hyväksyt evästeet. Lue lisää